20 decembrie 2016 - admin

CONCURS – OCUPARE POSTURI VACANTE DE MEDIATORI ȘCOLARI

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, organizează concurs de ocupare a 2 posturi vacante de mediatori școlari, normă întreagă – perioadă nedeterminată:

– 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială Hoghilag

– 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnaziala Tîrnava

 Concursul va avea loc pe data de:

a) 16.01.2017, proba scrisă la ora 10,

b) 18.01.2017, interviul  la ora 10.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în România.

– cunosc limba română scris şi vorbit.

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

– au capacitate deplină de exerciţiu.

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

– îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

  Proba scrisă

 Interviu

DOSARUL DE CONCURS

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  06.01. 2016, ora 14,00 la secretariatul CJRAE Sibiu, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă
 • adeverință medicală;
 • cazier judiciar/ declaraţie pe proprie răspundere;
 • adeverinţă privind vechimea;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

 Dosarele incomplete vor fi respinse.

FISA POSTULUI  MEDIATOR ȘCOLAR

 Postul: MEDIATOR ȘCOLAR

Compartimentul: Personal didactic auxiliar

CERINTE:

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, filiera vocațională – specializare mediator școlar sau al oricărui alt profil, urmat de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

– abilități de comunicare, aptitudini în luarea de decizii și evaluare

 PROGRAM :

Luni-Vineri

             8-16      

RELAȚII  IERARHICE:

 • este subordonat: directorului
 • nu are angajați în subordine

RESPONSABILITĂȚI:

În calitate de mediator școlar  trebuie să asigure și să răspundă de buna organizare și desfășurare a activității de mediere școlara:

 1. Facilitează dialogul scoală-familie-comunitate;
 2. Contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în comunitate și a respectului școlii față de comunitate;
 3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădinița și sprijină familia/susținătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar;
 4. Monitorizează copiii de vârsta școlară, din circumscripția școlara, care nu au fost înscriși niciodată la școala, propunând conducerii școlii soluții optime pentru recuperarea lor și facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în Programul „A doua șansă” etc.);
 5. Sprijină organizarea de programe-suport pentru îmbunătățirea performanțelor școlare (programe de recuperare, programe de intervenție personalizată, programe de tip „școala de după școală” etc.);
 6. Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educație și menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu;
 7. Consemnează cu acuratețe și obiectivitate problemele educaționale sau de altă natură care au efect asupra participării la educație a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul școlii și despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educație;
 8. Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar, monitorizează situația școlară și activitatea extrașcolară a acestora, încurajând participarea lor la educație;
 9. Transmite școlii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluțiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educație al copiilor;
 10. Contribuie la deschiderea școlii către comunitate și la promovarea caracteristicilor etnoculturale în mediul școlar, prin implicarea în organizarea de activități cu părinții/alți membri ai comunității, organizarea de activități cu dimensiune multiculturală, organizare de activități extracurriculare etc.;
 11. Monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin;
 12. Sprijină elaborarea planului de desegregare școlara și implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea școlii;
 13. Informează autoritățile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului și sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective.
 14. Colaborează și formează echipe cu profesorii, asistenții sociali, reprezentanți ai autorităților locale, polițiști, medici, alții.
 15. Oferă părinților consiliere, îndrumare și informare pentru a motiva și încuraja participarea lor la viața școlară și la dezvoltarea aptitudinilor educaționale și comunicative;
 16. Îi implică pe părinți în viața și educația școlară și sprijină școala în organizarea de activități extracurriculare cu implicarea părinților;
 17. Este mereu la curent și pregătit, inclusiv în ceea ce privește limbajul comunității, cu privire la facilitățile și oportunitățile copiilor și tinerilor și asigură distribuirea acestor informații tuturor copiilor și părinților din comunitate;

18. Identifică tineri și copii cu aptitudini pentru continuarea educației, mai ales pentru a deveni profesori și mediatori în beneficiul comunității și le furnizează sprijin și îndrumare, inclusiv prin medierea interacțiunii cu autoritățile educaționale;

19. Sprijină profesorul, posibil prin mediere în limba comunității, în comunicarea cu clasa și cu părinții pentru a facilita procesul educațional.

Pentru a desfășura o activitate eficientă, mediatorul școlar trebuie să cunoască:

 1. Politica școlii: asigurarea șanselor egale la educație, dezvoltarea personală a elevilor și tinerilor, asigurarea educației de bază, formarea competențelor care să permită integrarea în muncă și în societate, educarea în spiritul valorilor morale
 2. Curriculum școlii: planul de învățământ, programele, manualele, ghidurile, etc. și structura acestuia, curriculum-ul la decizia școlii, opționalele, activitățile extrașcolare și extracurriculare;
 3. Grupurile de interes din școală: elevii, profesorii, personalul nedidactic, alte categorii.

  BIBLIOGRAFIE :

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul MECTS nr. 5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională
 3. Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 4. Ordinul MECT nr. 1539/2007 privind Normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar

 Informaţii suplimentare se pot obține la:

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu

Str. Turismului, Nr. 15, Sibiu – 550378, România

Serviciul  Secretariat  –  tel. 0269-247066

CJRAE SIBIU / Mediatori școlari / Noutăți concurs / mediator școlar / ocupare posturi /